Carbon Cleaning Almelo

Betaling, contractuele rente, incassokosten en forumkeuze.

  1. Betaling (valuta €) dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op IBAN NL29INGB0007216007 (ING) ten name van AUTOBEDRIJF TWENTE DE BUITENHAVEN B.V. te ALMELO.

  2. Door het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wederpartij een particulier is in welk geval de wettelijke rente is verschuldigd. Zodra de wederpartij in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van Autobedrijf Twente De Buitenhaven B.V op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. Autobedrijf Twente De Buitenhaven B.V is in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.

  3. Indien de wederpartij in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,00 exclusief btw, tenzij de wederpartij een particulier is in welk geval de incassokosten worden begroot conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

  4. In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de wederpartij of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van wederpartij wordt uitgesproken, of wanneer er beslag ten laste van de wederpartij wordt gelegd, alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de wederpartij uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. Autobedrijf Twente De Buitenhaven B.V is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.

  5. De rechter te Almelo is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen die mochten ontstaan tussen de wederpartij en Autobedrijf Twente De Buitenhaven B.V kennis te nemen. Autobedrijf Twente De Buitenhaven B.V blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de wederpartij.

    Wij gebruiken de betalingsvoorwaarden van e-Legal incasso advocaten

Garantie

Wij bieden alleen garantie voor de pakketten 5 en 7. 

5. Performance + Katalysator Garantie


Geschikt voor benzine auto’s wanneer deze door een te hoge CO-meting niet door de APK komen, dit pakket biedt de garantie dat dat wel lukt.

7. Performance + Roetfilter Garantie

Geschikt voor diesel auto’s wanneer deze door een te hoge roetdeeltjes-meting niet door de APK komen, dit pakket biedt de garantie dat dat wel lukt wanneer de meting ten hoogste 2,5 miljoen bevat. Voor de APK moet de meting onder de 1 miljoen zijn.

Annulering

Bij een annulering van een afspraak, is het niet mogelijk om uw geld terug te krijgen (iDEAL-betaling). Het is wel mogelijk om uw afspraak te verplaatsen (24 uur voor de afspraak). 

Aansprakelijkheid

Wij zijn alleen verantwoordelijk, wanneer een indirecte schade ontstaat (schade bij brand).

Carbon Cleaning Man

Maps

Openingstijden

Winkelwagen

0
image/svg+xml

Geen afspraken ingepland.

Verder winkelen
×